O projektu

Ova stranica posvećena je projektu “Uticaj lokalnog folklora i kulturnog nasleđa na odnos čoveka prema šumskoj kornjači (Testudo hermanni) u Srbiji”. Projektom rukovodi Marko Nikolić, a finansijski je podržan od strane The Rufford Small Grants Foundation.

Ovaj projekat ima za cilj procenu intenziteta uticaja lokalnog folklora i kulturnog nasleđa u Srbiji na izlovljavanje šumske kornjače kombinujući podatke o 1) stanju populacija šumske kornjače u prirodi; 2) njenom zastupljenošću u lokalnom folkloru; 3) korišćenju u tradicionalnoj medicini i ishrani; i 4) znanju lokalnog stanovništva o zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu biodiverziteta. Realizacija projekta će se odraziti na poboljšanje odnosa lokalne zajednice i biodiverziteta i povećati svest o značaju implementacije Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Aktivnosti i vremenski raspored

Prva faza (januar-februar)

Realizacija projektnih aktivnosti će početi u januaru, kada kornjače nisu aktivne. U tom periodu pripremiće se promotivni materijali o samom projektu i brošure o šumskoj kornjači i održati prezentacije na Univerzitetima u Srbiji. Početak februara posvećen je registrovanju volontera koji su zainteresovani da učestvuju u terenskom radu tj.  prikupljanju osnovnih populacionih parametara, i u anketiranju lokalnog stanovništva. Za praćenje projektnih aktivnosti kliknite ovde.

Druga faza (mart-avgust)

Druga faza u realizaciji projektnih aktivnosti će početi u martu mesecu, detaljnim planiranjem terenskog rada i nabavkom neophodne opreme. Formirani timovi istraživača će početi sa prikupljanjem podataka sa terena početkom aprila i intenzivno raditi na tome do kraja maja. Anketiranje lokalnog stanovništva će se sprovesti u istom periodu. Drugi deo terenskih istraživanja sprovešće se tokom jula meseca, gde će biti ponovljene procedure i metode koje su primenjivane u periodu april-maj. Druga faza će biti završena krajem avgusta. Za praćenje projektnih aktivnosti kliknite ovde.

Treća faza (septembar-decembar)

Treća faza projekta će se odvijati u periodu od septembra do decembra. Obrada prikupljenih podataka tokom terenskih istraživanja će biti sprovedena tokom septembra. Priprema publikacije koja će sadržati zanimljive informacije koje će biti prikupljene tokom anketiranja stanovništva biće realizovana u oktobru. Predstavljanje rezultata projekta u lokalnim zajednicama će biti organizovano u novembru, gde će biti predstavljene i brošure. Rezultati projekta biće predstavljeni i na Univerzitetima u Srbiji. Za praćenje projektnih aktivnosti kliknite ovde.

Organizacije koje su pomogle realizaciji projekta